ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller "Bolaget") inleder en integrering med NOBIL, en nordisk databas för laddstationer. Syftet med integrationen är att möjliggöra för kunder att rapportera sina offentliga laddningsstationer till NOBIL via ChargePanels plattform och därigenom skapa en användarvänlig och effektiv laddningsupplevelse. NOBIL är en nordisk databas som innehåller detaljerad information om laddningsstationer i Norden … Läs mer

Perioden januari – mars 2024 (jämfört med samma period 2023) Nettoomsättningen uppgick till 3 499 KSEK (2 046) Resultat efter skatt uppgick till -3 365 KSEK (-3 237) Resultat per aktie uppgick till -0,21 SEK (-0,20) Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8 557 KSEK (7 263) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till … Läs mer

Årsredovisning 2023 för ChargePanel AB finns från och med idag tillgänglig på Bolagets webbplats https://ir.chargepanel.se/finansiella-rapporter/ och som bilaga till detta pressmeddelande. För mer information, vänligen kontakta: Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)E-post: peter.persson@chargepanel.comTelefon: +46 (0)8 120 325 01Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission. Om ChargePanel AB (publ) ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar … Läs mer

ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har uppnått en betydande milstolpe i sin utveckling med 10 000 uppkopplade laddpunkter och därmed ökar sina löpande intäkter. Vid utgången av 2023 hade ChargePanel cirka 8 000 laddpunkter, vilket innebär en ökning med 2 000 laddpunkter sedan januari 2024. En central del av ChargePanels … Läs mer

Den 25 april 2024 meddelade styrelsen för ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller ”Bolaget”) att Bolagets revisor underrättat styrelsen om identifierade fel i Bolagets finansiella historik för det tredje och fjärde kvartalet 2023 samt det första kvartalet 2024. I samband med underrättelsen tillsatte Bolaget omgående en utredning för att identifiera orsaken bakom det identifierade felet och … Läs mer

Aktieägarna i ChargePanel AB (publ), org.nr 556963–3182 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 29 maj 2024 kl. 10.00 på Bolagets kontor på Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den … Läs mer

Styrelsen för ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller ”Bolaget”) har idag erhållit en underrättelse från Bolagets revisor om identifierade fel i Bolagets finansiella historik för tredje och fjärde kvartalet 2023 och första kvartalet 2024. Som framgår av Bolagets pressmeddelande från den 3 juli 2023 har ChargePanel upptagit ett konvertibelt lån om 6 miljoner kronor. Det konvertibla … Läs mer

Perioden oktober – december 2023 (jämfört med samma period 2022) Nettoomsättningen uppgick till 2 386 KSEK (1 560) Resultat efter skatt uppgick till -4 181 KSEK (-4 844) Resultat per aktie uppgick till -0,26 SEK (-0,30) Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1 404 KSEK (10 028) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till … Läs mer

ChargePanel AB (publ), (”ChargePanel” eller ”Bolaget”), en ledande leverantör av laddningsmjukvara och tjänster för elbilar, meddelar plattformsintegration med ledande betalningssystem. Integrationerna möjliggör kundens efterlevnad av kraven i förordningen om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel (AFIR) som träder i kraft den 13 april 2024, för operatörer av allmänt tillgängliga laddningsstationer i EU:s medlemsstater. Laddningsstationer anslutna … Läs mer

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel " eller … Läs mer