Rättelse avseende finansiell historik för tredje och fjärde kvartalet 2023 samt första kvartalet 2024

Den 25 april 2024 meddelade styrelsen för ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller ”Bolaget”) att Bolagets revisor underrättat styrelsen om identifierade fel i Bolagets finansiella historik för det tredje och fjärde kvartalet 2023 samt det första kvartalet 2024. I samband med underrättelsen tillsatte Bolaget omgående en utredning för att identifiera orsaken bakom det identifierade felet och för att kunna vidta erforderliga åtgärder. Bolaget kan nu bekräfta att felet består i att Bolagets konvertibellån felaktigt har bokförts som en tvingande konvertibel. Felet har resulterat i att Bolagets resultat för 2023 ska minskas med 1 290 TKR samt att Bolagets eget kapital ska minskas med 6 450 TKR. Rättade versioner av Bolagets Q3-rapport och bokslutskommuniké för 2023 finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.ChargePanel.se.

Den felaktiga bokföringen av konvertibellånet enligt ovan har sammanfattningsvis fått följande effekter i Bolagets finansiella historik.

  • Tidigare kommunicerad uppgift avseende Bolagets resultat för 2023 ska minskas med 1 290 TKR, från -14 155 TKR till -15 445 TKR.
  • Tidigare kommunicerad uppgift avseende Bolagets eget kapital ska minskas med 6 450 TKR, från 2 514 TKR till –3 936 TKR.

Per dagens datum uppgår Bolagets eget kapital till 3 732 018 kronor. Rättade versioner av Bolagets Q3-rapport och bokslutskommuniké för 2023 finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.ChargePanel.se. Bolaget har sett över de interna rutinerna för att kvalitetssäkra Bolagets löpande bokföring.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post: peter.persson@chargepanel.com
Telefon: +46 (0)8 120 325 01