Delårsrapport första kvartalet 2024

Perioden januari – mars 2024 (jämfört med samma period 2023)

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 499 KSEK (2 046)
 • Resultat efter skatt uppgick till -3 365 KSEK (-3 237)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,21 SEK (-0,20)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8 557 KSEK (7 263)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 311 KSEK (-2 765)

Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2024

 • Avtal tecknas med kund i Filippinerna i januari
 • Bolaget lanserar Connect GO i januari. Connect Go är en egen tjänst för att hantera laddinfrastruktur
 • Avtal tecknas med kund i Barbados i februari
 • Bolaget lanserar AutoCharge i februari. AutoCharge är automatisk laddningsteknik och identifiering av elbilar
 • Bolaget meddelar utfall av företrädesemission av units i februari. ChargePanel tillförs cirka 13,9 MSEK före emissionskostnader 
 • Bolaget lanserar integrationer som möjliggör fullt stöd för AFIR i mars

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget meddelar rättelse avseende finansiell historik för tredje och fjärde kvartalet 2023 samt första kvartalet 2024 i maj
 • Bolaget når 10 000 uppkopplade laddpunkter i maj

Kvartalsrapporten för perioden januari – mars 2024 finns från och med idag tillgänglig på Bolagets webbplats https://ir.chargepanel.se/finansiella-rapporter/  och som bilaga till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson
CEO
E-post: peter.persson@chargepanel.com
Tel: +46 70 440 24 98
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB, 08-684 211 10 adviser@eminova.se