Extra bolagsstämma i ChargePanel AB (publ), org. nr. 556963-3182 (”Bolaget”), ägde rum idag den 25 januari 2024. Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med samtliga föreslagna beslut. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Beslut om ändring av bolagsordningen Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet och antalet akter … Läs mer

Årsstämma i ChargePanel AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 24 maj 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Skeppsbron 34 i Stockholm. Samtliga beslut fattades i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan. Fastställande av resultat- och balansräkning Stämman beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i … Läs mer

Årsstämma i ChargePanel AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 24 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Skeppsbron 34 i Stockholm. Med stöd av tillfälliga lagregler har aktieägare även kunnat utöva sin rösträtt per post. Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan. Fastställande … Läs mer