Kommuniké från extra bolagsstämma den 25 januari 2024 i ChargePanel AB

Extra bolagsstämma i ChargePanel AB (publ), org. nr. 556963-3182 (”Bolaget”), ägde rum idag den 25 januari 2024. Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med samtliga föreslagna beslut. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet och antalet akter i enlighet med nedan.

Tidigare lydelseNy lydelse
4 § Aktiekapitalet
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.
4 § Aktiekapitalet
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 kronor.
5 § Aktierna
Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.
5 § Aktierna
Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 21 december 2023 om en företrädesemission av units

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 21 december 2023 om en nyemission av höst 2 324 313 units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Rätt att teckna units med företrädesrätt ska tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen, den 29 januari 2024, är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny unit. Teckningskursen uppgår till 6,45 SEK per unit, motsvarande 2,15 SEK per aktie. Vi full teckning i företrädesemissionen tillförs Bolaget en emissionslikvid om ca. 15 MSEK innan emissionskostnader. Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 31 januari 2024 till och med den 14 februari 2024.

För fullständiga villkor hänvisas till offentliggjort pressmeddelande om styrelsens beslut från den 21 december 2023 om Företrädesemissionen samt Bolagets hemsida, chargepanel.se.

Justeringsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

För mer information, vänligen kontakta: 

Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)

E-post: peter.persson@chargepanel.com
Telefon: +46 (0)8 120 325 01
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.