Kommuniké från årsstämma i ChargePanel AB den 24 maj 2022

Årsstämma i ChargePanel AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 24 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Skeppsbron 34 i Stockholm. Med stöd av tillfälliga lagregler har aktieägare även kunnat utöva sin rösträtt per post. Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2021.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2021 ska utgå.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att det ska utgå ett arvode om ett 100 000 kronor till envar av de ordinarie styrelseledamöterna samt 150 000 kronor till styrelsens ordförande.

Arvode till Bolagets revisionsbyrå ska utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) ledamöter samt omval av Johan Nordin, Johan Haack, Peter Persson och Per Holmstedt. Vidare omvaldes Johan Nordin till styrelseordförande.

Revisionsbyrån Crowe Osborne AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med den auktoriserade revisorn Joakim Lindberg som huvudansvarig revisor.

Bolagsordningsändring

I syfte att ändra Bolagets företagsnamn från ChargePanel AB till ChargePanel AB (publ) samt möjliggöra poströstning och insamling av fullmakter inför bolagsstämmor beslutades om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelseNy lydelse
§ 1 Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn är ChargePanel AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 1 Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn är ChargePanel AB (publ).
N/A (ny punkt)§ 10 Poströstning och insamling av fullmakter
Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämma ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. Styrelsen får också samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 20 procent av det vid tidpunkten för publicering av kallelsen till årsstämman antalet utestående aktier.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap.
aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Justeringsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

____________________
Kontakter

Jan Berggren, CEO
jan.berggren@chargepanel.com
+46 706 243838