KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CHARGEPANEL AB

Aktieägarna i ChargePanel AB, org.nr 556963-3182 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 maj 2022,

• dels senast den 18 maj 2022, gärna innan kl. 15.00, anmäla sig hos Bolaget för deltagande i årsstämman. Anmälan om deltagande görs skriftligen till Bolaget under adress Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm, eller via e-post, info@chargepanel.com. Anmälan via e-post ska bekräftas av Bolaget. Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

INFORMATION OM POSTRÖSTNING

Bolaget har med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att aktieägarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Formulär för poströstning kommer senast tre veckor före årsstämman hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.chargepanel.se. Ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till adressen ovan. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 18 maj 2022, gärna innan klockan 15.00. Vidare instruktioner finns i formuläret.

Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till stämman måste ha skett enligt ovan även om aktieägaren väljer att poströsta före stämman.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 18 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.chargepanel.se senast tre veckor före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om:
    a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
    b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och revisorer
11. Beslut om ändring av bolagsordning
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
14. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Johan Engström (Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB) väljs till ordförande på stämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Som röstlängd föreslås den röstlängd som kommer ha upprättats baserat på närvarande aktieägare, bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att Peter Persson eller, vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, som personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga disponibla vinstmedel för räkenskapsåret 2021 överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att det ska utgå ett arvode om 100 000 till envar av de ordinarie styrelseledamöterna och med 150 000 till styrelsens ordförande. Inget styrelsearvode ska utgå till ledamot som är anställd i Bolaget.

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att arvode till Bolagets revisionsbyrå ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisorer

Föreslås att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ledamöter. Föreslås vidare omval av ordinarie ledamöterna Johan Nordin, Johan Haack, Peter Persson och Per Holmstedt. Till ordförande föreslås omval av Johan Nordin.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om val av revisionsbolaget Crowe Osborne AB, med den auktoriserade revisorn Joakim Lindberg som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Beslut om ändring av bolagsordning

I syfte att ändra Bolagets företagsnamn från ChargePanel AB till ChargePanel AB (publ) samt möjliggöra poströstning och insamling av fullmakter inför bolagsstämmor, föreslås följande justeringar i bolagsordningen:

Nuvarande lydelseNy lydelse
§ 1 Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn är ChargePanel AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 1 Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn är ChargePanel AB (publ).
N/A (ny punkt)§ 10 Poströstning och insamling av fullmakter
Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämma ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. Styrelsen får också samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Ovanstående förslag på justeringar av bolagsordningen medför även att numreringen ändras till följd av införandet av en ny § 10 och att rubriken ändras för att överensstämma med det nya företagsnamnet.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 20 procent av det vid tidpunkten för denna kallelse antalet utestående aktier.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Beslut om emissionsbemyndigande enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att på årsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Kallelsen inkluderar styrelsens fullständiga beslutsförslag. Årsredovisningen, revisionsberättelsen, poströstningsformulär, fullmaktsformulär och den föreslagna bolagsordningen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på adress adress Skeppsbron 34, 111 30, Stockholm samt på Bolagets hemsida www.chargepanel.se senast tre veckor innan stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. För beställning av handlingar gäller samma adress och e-post som för anmälan till årsstämman.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 270 196. Bolaget innehar inga egna aktier.

_____________________________

Stockholm i april 2022
ChargePanel AB
Styrelsen