Halvårsrapport januari – juni 2023

Perioden april – juni 2023 (jämfört med samma period 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 633 KSEK (1 447)
 • Resultat efter skatt uppgick till -3 324 KSEK (-3 526)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,22)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3 031 KSEK (18 176)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 232 KSEK (-3 476)

Perioden januari – juni 2023 (jämfört med samma period 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 679 KSEK (2 128)
 • Resultat efter skatt uppgick till -6 561 KSEK (-6 724)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,40 SEK (-0,41)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 998 KSEK (-7 256)

Väsentliga händelser under perioden

 • Bolaget tecknar sitt första avtal med företag i USA under april månad
 • Bolagets kund Assemblin inleder samarbete med Securitas avseende elbilsladdning i april
 • Årsredovisningen 2022 publicerades i maj
 • Bolaget tecknar sitt första avtal med företag i Australien under juni månad
 • Avtal tecknas med ChargeBuddy i juni månad
 • Avtal tecknas med kund i USA det andra under kvartalet i juni
 • Avtal tecknas med kund i Uganda i juni
 • Avtal tecknas med kund i Malaysia vilket är det första i Asien även det i juni
 • Chargepanel och Parkster inleder strategiskt samarbete under juni

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget upptar ett konvertibelt lån om 6 MSEK
 • Avtal tecknas med kund i Kenya vilket är bolagets andra kund på den Kenyanska marknaden

Halvårsrapporten för perioden januari– juni 2023 finns från och med idag tillgänglig på Bolagets webbplats https://ir.chargepanel.se/finansiella-rapporter/ och som bilaga till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson
CEO
E-post: peter.persson@chargepanel.com
Tel: +46 70 440 24 98
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB, 08-684 211 10 adviser@eminova.se