Halvårsrapport januari – juni 2022

April – juni 2022 (jämfört med samma period 2021)
· Nettoomsättningen uppgick till 1 447 KSEK (2 678)*
· Resultat efter skatt uppgick till -3 526 KSEK (1 502)*
· Resultat per aktie uppgick till -0,22 SEK (0,09)**
· Likvida medel vid periodens slut uppgick till 18 176 KSEK (225)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 476 KSEK (-36)

Januari – juni 2022 (jämfört med samma period 2021)
· Nettoomsättningen uppgick till 2 128 KSEK (2 874)*
· Resultat efter skatt uppgick till -6 724 KSEK (622)*
· Resultat per aktie uppgick till -0,41 SEK (0,04)**
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 256 KSEK (-203)
 
* I jämförelsesiffran 2021 ingår en engångsintäkt om 1,5 MSEK avseende försäljning av källkod
** 2021 jämförelse omräknad per antal aktier efter notering

Viktiga händelser under andra kvartalet
I april tecknades samarbetsavtal med Transtema Network Services AB och i juni tecknades två internationella samarbetsavtal: ett med rumänska Frozen Stuff SRL (Smart Balance) och det andra med M.S Electronic Vehicles System Limited verksamt i Uganda.
 
Under kvartalet har flertalet av företagets White Label-kunder anslutit sig till den nya e-Roamingtjänsten, som innebär att de kan erbjuda publik laddning för sina slutkunder, dvs. elbilsförarna. Via en prenumeration får appanvändaren tillgång till tiotusentals laddpunkter i Europa och Sverige.
 
Customer Service-tjänsten har implementerats som en tilläggstjänst till bolagets Enterprise-kunder.
 
Linda Viktorin påbörjade sin anställning som bolagets IR- och Marknadschef i juni.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.
 
Halvårsrapporten för perioden april – juni 2022 finns från och med idag tillgänglig på Bolagets webbplats https://www.chargepanel.com/sv/ir/finansiella-rapporter/ och som bilaga till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Berggren
CEO
E-post: jan.berggren@chargepanel.com
Tel: +46 706 24 38 38