Delårsrapport juli – september 2023

Perioden juli – september 2023 (jämfört med samma period 2022)
●     Nettoomsättningen uppgick till 1 690 KSEK (907)
●     Resultat efter skatt uppgick till -3 413 KSEK (-3 734)
●     Resultat per aktie uppgick till -0,21 SEK (-0,23)
●     Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4 199 KSEK (14 198)
●     Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 992 KSEK (-3 978)
 
Perioden januari – september 2023 (jämfört med samma period 2022)
●     Nettoomsättningen uppgick till 6 369 KSEK (3 034)
●     Resultat efter skatt uppgick till –9 974 KSEK (-10 457)
●     Resultat per aktie uppgick till –0,61 SEK (-0,64)
●     Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 990 KSEK (-11 234)
 
Väsentliga händelser under perioden
●      Bolaget upptar ett konvertibelt lån om 6 MSEK
●      Bolaget lanserar en ny version av sin webbsida
●      Halvårsrapport januari – juni publiceras i augusti
●      Avtal tecknas med kund i Kenya i juli, vilket är bolagets andra kund på den Kenyanska marknaden
●      Avtal tecknas med kund i Norge i september
 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 
●      Bolaget utökar sitt samarbete med KG Knutsson för att tillhandahålla ladda tjänster för elfordon till PostNord
●      Chargepanel och Bubro inleder samarbete i oktober
●      Avtal tecknas med kund i Albanien i november
●      Chargepanel och Northe tecknar strategiskt samarbetsavtal i november

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post: peter.persson@chargepanel.com
Telefon: +46 (0)8 120 325 01
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission