Delårsrapport juli – september 2022

Juli – september 2022 (jämfört med samma period 2021)

  • Nettoomsättningen uppgick till 907 KSEK (193)
  • Resultat efter skatt uppgick till -3 734 KSEK (-2 718)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,23 SEK (-0,17)*
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 14 198 KSEK (6 044)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 978 KSEK (-4 430)

Januari – september 2022 (jämfört med samma period 2021)

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 034 KSEK (3 067)**
  • Resultat efter skatt uppgick till -10 457 KSEK (-2 096)**
  • Resultat per aktie uppgick till -0,64 SEK (-0,13)*
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 234 KSEK (-4 634)

* 2021 jämförelse omräknad per antal aktier efter notering
** I jämförelsesiffran 2021 ingår en engångsintäkt om 1,5 MSEK avseende försäljning av källkod

Viktiga händelser under andra kvartalet

I augusti tecknades samarbetsavtal med marockanska Africa E-Mobility Solutions SARL AU.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

I början av oktober tecknades ett samarbetsavtal med brittiska Bumblebee EV Limited.

Sonja Thorngren utsågs till tf VD i samband med att tidigare VD Jan Berggren lämnade bolaget.

Marknaden informeras om att Sonja Thorngren tf VD och CFO lämnar bolaget på egen begäran. Hon behåller sina positioner tills en ersättare är på plats, dock senast till i början av februari 2023.

Kvartalsrapporten för perioden juli – september 2022 finns från och med idag tillgänglig på Bolagets webbplats https://www.chargepanel.com/sv/ir/finansiella-rapporter/ och som bilaga till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sonja Thorngren
Tf VD och CFO
E-post: sonja.thorngren@chargepanel.com
Tel: +46 76 760 6769