Delårsrapport januari – mars 2023

Januari – mars 2023 (jämfört med samma period 2022)

  • Nettoomsättningen uppgick till 2046 KSEK (680)
  • Resultat efter skatt uppgick till -3237 KSEK (-3198)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,20)
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7263 KSEK (21 625)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2765 KSEK (-3530)

Viktiga händelser under första kvartalet

Bolaget utsåg Peter Persson till ny VD

Bolaget utsåg Athena Nicolaides till ny CFO

Strategiskt samarbetsavtal tecknades med EasyPark

Avtal tecknades med EVPoint på Malta

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

Bolaget fick sin första kund och återförsäljare i USA

Kvartalsrapporten för perioden januari – mars 2023 finns från och med idag tillgänglig på Bolagets webbplats https://www.chargepanel.com/sv/ir/finansiella-rapporter/ och som bilaga till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson
CEO
E-post: peter.persson@chargepanel.com
Tel: +46 70 440 24 98
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB, 08-684 211 10 adviser@eminova.se