Delårsrapport januari – mars 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 680 KSEK (196)
  • Resultat efter skatt uppgick till -3 198 KSEK (-881)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,25 per 31/12-2021)
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 21 652 KSEK (261)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 780 KSEK (-167)

Viktiga händelser under första kvartalet

I februari tecknades årets första samarbetsavtal med Sun4Energy Group AB (publ) och i mars tecknades samarbetsavtal med Milepost AB (fd Motum Electrica AB).

EV Fleet Management lanserades brett som en tilläggstjänst till bolagets företagskunder. Denna tjänst möjliggör för företag som har leasingbilar eller företagsbilar att bland annat kunna ersätta anställda för utlägg vid laddning i hemmet samt kunna få ersättning för laddning som skett på arbetsplatsen oavsett vem som är ägaren av elabonnemanget.

Bolaget har också lanserat en e-Roaming tjänst till sina White Label-kunder, som innebär att de kan erbjuda publik laddning för sina slutkunder, dvs. elbilsförarna. Appanvändaren erhåller, via en prenumeration, en förenkling för laddning vid publika laddstationer, vilket leder till att man inte behöver flera olika appar eller RFID brickor. I tillägg ger e-Roamingen användaren tillgång till tiotusentals laddpunkter i Europa och Sverige.

Uppbyggnaden av Customer Service-tjänsten påbörjades under perioden för att kunna erbjudas som en tjänst till bolagets Enterprise-kunder från andra kvartalet.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

Bolaget har tecknat samarbetsavtal med Transtema Network Services AB.

Linda Viktorin har rekryterats som IR- och Marknadschef och hon kommer att påbörja sin anställning under andra kvartalet 2022.

Kvartalsrapporten för perioden januari – mars 2022 finns bifogad i denna rapport och finns att tillgå i sin helhet på:
Chargepanel.com/sv/ir (https://www.chargepanel.com/sv/ir/finansiella-rapporter/)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Berggren
CEO
E-post: jan.berggren@chargepanel.com
Tel: +46 706 24 38 38

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB, 08-684 211 10 adviser@eminova.se