ChargePanels erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North den 9 december

den 1 december 2021 09.00

ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Intresset för att teckna aktier i ChargePanel har varit stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier[1], tecknades cirka 12,5 gånger. Sett till hela Erbjudandet tecknades emissionen till cirka 365 procent. De inkomna anmälningarna summerar till drygt 91,0 MSEK.

”-Jag är mycket glad och tacksam över det stora intresse som är för vårt bolag och att vi tillfört ca 1100 nya aktieägare i ChargePanel. Vi ser med glädje framemot en spännande framtid!” Jan Berggren, VD

Utfall av Erbjudandet

Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 30 november 2021. Erbjudandet genomfördes till en teckningskurs om 5,90 SEK och Bolaget tillförs en total emissionslikvid om cirka 24,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. När nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 4 220 338 till totalt 16 270 196 aktier, innebärande en värdering av Bolaget om cirka 96 MSEK post-money.
Teckningsåtagare

Innan teckningsperioden påbörjades hade ChargePanel erhållit teckningsåtaganden avseende nyemissionen från externa investerare och befintliga ägare motsvarande totalt 17,6 MSEK, vilket motsvarade cirka 71 procent av Erbjudandet.
Tilldelning

Beslut om tilldelning av tecknade aktier har skett i enlighet med de principer som angavs i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 15 november 2021. Totalt har cirka 1 100 konton tilldelats. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning.

Preliminär tidsplan

  • Avräkningsnotor skickas ut omkring den 1 december 2021
  • Likviddag är den 6 december 2021
  • Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 9 december 2021

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till ChargePanels Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Berggren, VD, ChargePanel AB
E-post: jan.berggren@chargepanel.com
Telefon: +46 70 624 38 38

Denna information är information som ChargePanel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU: s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 09.00 den 1 december 2021.

Om ChargePanel

ChargePanel AB, med huvudkontor i Stockholm, är ett GreenTech-företag som erbjuder B2B-lösningar inom e-Mobility. Bolaget fokuserar på goda kundrelationer och utvecklingen av innovativa system, applikationer och teknologier.

ChargePanel förser kunder med en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av ett laddnätverk oavsett geografisk marknad. Plattformen ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad.

ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver. Bolaget har flera internationella samarbeten, i exempelvis Storbritannien och Norge.

För mer information, se ChargePanels webbplats www.chargepanel.se

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från ChargePanel eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det informationsmemorandum som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

[1] Med tillgängliga aktier avses det totala antalet i Erbjudandet med avdrag för de aktier som tilldelats teckningsåtagare.