ChargePanel upptar ett konvertibelt lån om 6 MSEK

Styrelsen för ChargePanel AB (publ) (”Chargepanel”) eller ”Bolaget”) har beslutat att uppta ett konvertibelt lån om 6 MSEK från Exelity AB (publ). Syftet med det konvertibla lånet är att stärka rörelsekapitalet då Chargepanel befinner sig i en mycket expansiv fas och under juni månad har tecknat avtal med fem nya kunder samt ett ingått ett strategiskt samarbetsavtal.

Styrelsen för Chargepanel har idag, med stöd av emissionsbemyndigande från årsstämman den 24 maj 2023, beslutat om att genomföra en riktad emission av 6 000 000 konvertibler med ett nominellt belopp om 1,00 SEK per konvertibel. Syftet med konvertibellånet är att stärka rörelsekapitalet då Chargepanel befinner sig i en mycket expansiv fas och under juni månad har tecknat avtal med fem kunder samt ingått ett strategiskt samarbetsavtal.

Emissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och riktas till Exelity AB (publ). Styrelsen har övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission men funnit att en riktad emission av konvertibler är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare. Givet det konvertibla lånets storlek skulle en företrädesemission, enligt styrelsens bedömning, varit betydligt mer kostsam för Bolaget att genomföra. Med hänsyn till detta och med beaktande av de ledtider som är förknippade med en företrädesemission är det styrelsens bedömning att en företrädesemission inte kan tillgodose Bolagets kapitalbehov. Styrelsens samlade bedömning är därför att det finns övervägande skäl att frångå huvudregeln om företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Det konvertibla lånet om totalt 6 MSEK löper med en ränta om 1,25 procent per påbörjad månad från och med juli 2023. Lånet kan konverteras till aktier från och med från och med dagen för registrering av emissionsbeslutet till och med lånets förfallodag den 30 juni 2024 till en konverteringskurs om 6,00 SEK. Utöver lånets ränta utgår en uppläggningsavgift om 5,00 procent av det totala lånebeloppet, att erläggas till långivaren i samband med återbetalning av lånet. Konvertiblerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.

Konvertibelvillkoren har fastställts efter förhandlingar med långivaren på armlängds avstånd och styrelsen för Chargepanel anser att villkoren därmed är marknadsmässiga. Konverteringskursen om 6,00 SEK motsvarar cirka 149,6 procent av den senaste stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Vid fastställandet av konverteringskursen har styrelsen bland annat beaktat lånets räntesats, rådande börskurs och lånets löptid.

Vid konvertering av samtliga konvertibler ökar Bolagets aktiekapital med cirka 42 344,84 SEK till cirka 731 303,66 SEK och antalet aktier ökar med 1 000 000 till 17 270 196 motsvarande en utspädning om cirka 5,8 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)

E-post: peter.persson@chargepanel.com

Telefon: +46 (0)8 120 325 01

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission