ChargePanel offentliggör informationsmemorandum i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen i ChargePanel AB (publ) (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) och att i anslutning till noteringen, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 29 juni 2021, erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att teckna sig för högst 4 220 338 nyemitterade aktier i Bolaget (”Erbjudandet”). Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 16 november till och med den 30 november 2021 och preliminär första handelsdag för Bolagets aktie på First North är den 9 december 2021.

Bolaget har på förhand erhållit teckningsåtaganden om 17,6 MSEK, motsvarande 71 procent av emissionslikviden i Erbjudandet.

Informationsmemorandum avseende Erbjudandet, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på ChargePanels (https://www.chargepanel.com/sv/) och Eminova Fondkommission AB:s (https://eminova.se/) respektive webbplatser. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda webbplatser i samband med att anmälningsperioden inleds. Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm AB, innehållande sedvanliga förbehåll, avseende upptagande till handel av Bolagets aktier på First North.

Motiv till Erbjudandet
ChargePanel äger och utvecklar en SaaS-plattform inom elbilsladdning. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge och Storbritannien men har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025. Bolagets affärsidé är att erbjuda white label-lösningar till företag som vill vara en del av infrastrukturen i elbilsladdningsbranschen. Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att intressera och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Vidare i Bolagets tillväxtstrategi är det uttalat att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Det har varit viktigt att teckna rätt strategiska avtal med företag som, med sin storlek och geografiska närvaro, kan vara med och uppfylla tillväxtstrategin. Bolaget anser att dess nuvarande samarbetspartners uppfyller dessa önskemål. Under oktober 2021 förvärvade KG Knutsson AB tio procent av aktierna i Bolaget, med det uttalande målet att vara en långsiktig strategisk aktieägare tillika samarbetspartner till ChargePanel. Den förstärkta ägarbasen och tilliten till ChargePanels tjänst ger en bra grund för Bolagets kommande tillväxt.

Styrelsen bedömer att verksamheten som den står idag utan kapitalanskaffning skulle generera en mindre vinst. För att genomföra Bolagets tillväxtstrategi krävs det dock kapital för investeringar i framför allt fler utvecklare, säljare, marknadsföring samt kundtjänstmedarbetare. Det kommer vara avgörande för Bolagets framgång att en hög hastighet kan bibehållas i utveckling av nya funktioner och marknadsföring av tjänsten för en effektiv expansion. Nya marknader behöver bearbetas via säljare och dessa kommer spela en avgörande roll framgent. Bolaget avser också ha en ekonomisk buffert som ska fungera som kassa om förutsättningarna för en snabbare expansion än vad Bolaget planerat ges. Mot denna bakgrund, samt i syfte att utöka aktieägarkretsen så att erforderliga spridningskrav uppfylls, vänder sig nu ChargePanel till nya aktieägare för förtroende i en emission enligt Erbjudandet.

Emissionslikviden i Erbjudandet kommer att användas enligt nedan fördelning:

 • 45 procent ska gå till att anställa medarbetare för ökad försäljning och expansion (utvecklare, säljare och kundtjänst)
 • 30 procent ska gå till marknadsföring av Bolagets SaaS-plattform på prioriterade marknader
 • 15 procent ska gå till att täcka Bolagets rörelsekostnader
 • 10 procent ska utgöra en ekonomisk buffert för eventuell snabbare expansion än planerat

Erbjudandet i sammandrag

 • Anmälningsperiod: 16 november – 30 november 2021.
 • Erbjudandepris: 5,9 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 4 220 338 nyemitterade aktier i Bolaget.
 • Emissionslikvid: Bolaget tillförs cirka 24,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader vid full teckning i Erbjudandet.
 • Värdering: cirka 71 MSEK före Erbjudandet.
 • Teckningsåtaganden: 17,6 MSEK motsvarande 71 procent av Erbjudandet.
 • Preliminär första handelsdag: 9 december 2021 på First North.
 • Minsta teckningspost: 900 aktier motsvarande 5 310 SEK.

Utspädning: Fulltecknas Erbjudandet medför detta en utspädning om cirka 25,9 procent av antalet aktier i Bolaget.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till ChargePanels Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Berggren, VD, ChargePanel AB
E-post: jan.berggren@chargepanel.com
Telefon: +46 70 624 38 38

Om ChargePanel
ChargePanel AB är ett GreenTech-företag som erbjuder B2B-lösningar inom e-Mobility.
Företaget har hela sitt fokus på goda kundrelationer och utvecklingen av innovativa system, applikationer och teknologier.

ChargePanel förser kunder med en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av ett laddnätverk oavsett geografisk marknad. Plattformen ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur. Företagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad.

Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.

ChargePanel AB, med huvudkontor i Stockholm, planerar nu en expansion både nationellt och internationellt. Företaget har redan idag flera internationella samarbeten, i exempelvis Storbritannien och Norge.

För mer information, se ChargePanels webbplats www.chargepanel.se

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från ChargePanel eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det informationsmemorandum som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.