ChargePanel har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

6 december 2021 kl. 13.00

ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) har idag erhållit godkännande för upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 9 december 2021.

Handel av aktier i ChargePanel kommer inledas torsdagen den 9 december 2021 under kortnamnet CHARGE och med ISIN-kod SE0017083835. Med anledning av noteringen på Nasdaq First North Growth Market har Bolaget upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.chargepanel.com/sv. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av Bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

Inför första handelsdag har ChargePanel utsett Lago Kapital Oy till likviditetsgarant för Bolagets aktie. Likviditetsgarantin börjar löpa från och med första dag för handel, den 9 december 2021. Lago Kapital Oy kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant säkerställa möjligheten att handla i Bolagets aktie genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs under pågående handel.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med noteringen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med noteringen och har även utsetts till ChargePanels Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Berggren, VD, ChargePanel AB
E-post: jan.berggren@chargepanel.com
Telefon: +46 70 624 38 38

Om ChargePanel

ChargePanel AB, med huvudkontor i Stockholm, är ett GreenTech-företag som erbjuder B2B-lösningar inom e-Mobility. Bolaget fokuserar på goda kundrelationer och utvecklingen av innovativa system, applikationer och teknologier.

ChargePanel förser kunder med en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av ett laddnätverk oavsett geografisk marknad. Plattformen ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad.

ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver. Bolaget har flera internationella samarbeten, i exempelvis Storbritannien och Norge.

För mer information, se ChargePanels webbplats www.chargepanel.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se