ChargePanel förbereder rättelse av finansiell historik för tredje och fjärde kvartalet 2023 och första kvartalet 2024

Styrelsen för ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller ”Bolaget”) har idag erhållit en underrättelse från Bolagets revisor om identifierade fel i Bolagets finansiella historik för tredje och fjärde kvartalet 2023 och första kvartalet 2024.

Som framgår av Bolagets pressmeddelande från den 3 juli 2023 har ChargePanel upptagit ett konvertibelt lån om 6 miljoner kronor. Det konvertibla lånet löper med en ränta om 1,25 procent per påbörjad månad från och med juli 2023. Lånets förfallodag är den 30 juni 2024. Lånet kan konverteras till aktier från och med dagen för registrering av emissionsbeslutet till och med lånets förfallodag den 30 juni 2024 till en konverteringskurs om 6,00 SEK. Utöver lånets ränta utgår en uppläggningsavgift om 5,00 procent av det totala lånebeloppet.

Styrelsen har idag erhållit en underrättelse från Bolagets revisor som, i samband med arbetet med årsredovisningen för 2023, upptäckt att det konvertibla lånet felaktigt har bokförts som eget kapital, d.v.s. som en tvingande konvertibel. Felet innebär att Bolagets egentliga skuldsättning är högre än vad som framgår av bolagets finansiella historik för tredje och fjärde kvartalet 2023 och första kvartalet 2024. Vidare har uppläggningsavgiften för det konvertibla lånet inte kostnadsförts i Bolagets redovisning.

Bolagets styrelse kommer att tillsammans med ChargePanels revisor utreda anledningen till den felaktiga bokföringen och vilka konsekvenser det har på Bolagets finansiella ställning samt vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post: peter.persson@chargepanel.com
Telefon: +46 (0)8 120 325 01

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission