ChargePanel AB (publ): Styrelsen kommenterar VD-bytet

Stockholm den 30 oktober 2022

Den 29 oktober 2022 offentliggjorde ChargePanel AB (publ) (”Bolaget” eller ”ChargePanel”) att styrelsen utser Sonja Thorngren till tf VD och att avgående VD, Jan Berggren, lämnar Bolaget med omedelbar verkan. Styrelsen vill med detta pressmeddelande lämna följande kompletterande information.

ChargePanel befinner sig i en fortsatt stark tillväxtfas kring återkommande månadsintäkter som bygger långsiktigt värde och intjäning i bolagets SaaS-tjänster. Däremot kan styrelsen nu konstatera att resultatet gällande engångsintäkter för Bolagets tredje kvartal 2022 endast når upp till 11,5% av uppsatta mål för kvartalet.

Mot bakgrund av ovan beslutade styrelsen igår att entlediga VD Jan Berggren. Styrelsen har påbörjat rekrytering av ny VD och planerar att agera skyndsamt i ärendet. Tf VD Sonja Thorngren (tillika CFO) kommer att få stöd av COO Peter Persson och styrelseordföranden Johan Nordin i specifika frågeställningar tills ny VD är på plats.

Styrelsen anser inte att förändring av VD har någon inverkan i kritiska leveranser eller pågående kunddialoger. Då styrelsen agerat skyndsamt är kassalikviditeten fortsatt god. Kassan i utgången av september månad var 14,2 MSEK. I enlighet med Bolagets finansiella kalender publiceras ChargePanels rapport för det tredje kvartalet den 21 november 2022.

Sammantaget tror styrelsen att denna förändring är en möjlighet till nystart och ser med tillförsikt fram emot att i närtid välkomna en VD som utöver sitt ledarskap och engagemang besitter starka kompetenser inom sälj, marknad och kan accelerera den globala expansionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Nordin, Styrelseordförande ChargePanel AB (publ)
E-post: johan.nordin@chargepanel.com
Telefon: +46 (0) 76 712 00 44

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se
Telefon: 08-684 211 10