ChargePanel AB (publ) Bokslutskommuniké 2022

Perioden oktober – december (kvartal 4) 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 560 KSEK (1 001)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 871 KSEK (-1 962)
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 844 KSEK (-1 966)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,30 SEK (-0,12)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 10 028 KSEK (25 182)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 170 KSEK (-1 279)

Perioden januari – december (helår) 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 594 KSEK (4 068)*
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15 329 KSEK (-4 052)
 • Resultat efter skatt uppgick till -15 302 KSEK (-4 062)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,94 SEK (-0,25)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 10 028 KSEK (25 182)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15 404 KSEK (-5 912)

.

Väsentliga händelser under perioden oktober – december 2022

I början av oktober tecknades ett samarbetsavtal med brittiska Bumblebee EV Limited.

I november ingick bolaget ett partnerskap med Power Circle, elkraftsbranschens intresseorganisation i Sverige, för utökade möjligheter till kunskapsutbyte och samarbeten.

I december tecknades ett samarbetsavtal med P-Air AB.

Sonja Thorngren utsågs till tf VD i samband med att tidigare VD Jan Berggren lämnade bolaget.

Marknaden informeras om att Sonja Thorngren tf VD och CFO lämnar bolaget på egen begäran. Hon behåller sina positioner tills en ersättare är på plats, dock senast till i början av februari 2023.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Peter Persson utsågs till VD och Athena Nicolaides till CFO per den 1 februari 2023.

Strategiskt samarbetsavtal tecknades med EasyPark.

* I jämförelsesiffran 2021 ingår en engångsintäkt om 1,5 MSEK avseende försäljning av källkod

Bokslutskommunikén finns bifogad i denna rapport och finns att tillgå i sin helhet på:
Chargepanel.com/sv/ir (https://www.chargepanel.com/sv/ir/finansiella-rapporter/)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, Verkställande Direktör
E-post: peter.persson@chargepanel.com
Telefon: +46 (0)70 4402498

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB, 08-684 211 10 adviser@eminova.se