Bokslutskommuniké 2023

Perioden oktober – december 2023 (jämfört med samma period 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 386 KSEK (1 560)
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 181 KSEK (-4 844)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,26 SEK (-0,30)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1 404 KSEK (10 028)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 475 KSEK (-4 170)

Perioden januari – december 2023 (jämfört med samma period 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 755 KSEK (4 594)
 • Resultat efter skatt uppgick till -14 155 KSEK (-15 302)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,87 SEK (-0,94)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 464 KSEK (-15 404)

Väsentliga händelser under perioden oktober – december 2023

 • KG Knutsson och PostNord inleder samarbete för elbilsladdning – möjliggörs av bolagets SaaS-plattform för laddtjänster
 • Bolaget och Bubro tecknar avtal
 • Bolaget tecknar sitt första avtal i Albanien
 • Bolaget tecknar avtal med Northe
 • Bolaget lanserar koppling till NordPool i Norden och Baltikum
 • Bolaget lanserar en automatiserad systemintegration för förbättrad elbilsladdning
 • Bolaget tecknar sitt första avtal i Nya Zeeland
 • Styrelsen beslutar om en företrädsemission av units om cirka 15MSEK, villkorat av bolagstämmans godkännande
 • Bolaget kallar till extra bolagstämma

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget tecknar sitt första avtal i Filippinerna
 • Bolaget avger kommuniké från extra bolagstämma
 • Bolaget lanserar Connect GO
 • Bolaget offentliggör prospekt med anledning av tidigare kommunicerad företrädsemission av units
 • Teckningsperioden av units inleds
 • Bolaget expanderar till Karibien genom avtal i Barbados
 • Bolaget lanserar AutoCharge
 • Bolaget offentliggör utfall i företrädesemissionen av units
 • Bolaget lanserar integrationer som möjliggör fullt stöd för förordningen om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel (AFIR)

För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post: peter.persson@chargepanel.com
Telefon: +46 (0)8 120 325 01

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.